Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities en werking

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Chillaxed te Lelystad (ingeschreven bij KvK onder nummer 80931928)
b. Particulier: Natuurlijke persoon die een cursus wil gaan volgen c.q. daaromtrent inlichtingen vraagt
c. Deelnemer: Natuurlijke persoon die een product of dienst afneemt bij Chillaxed
d. Product: Fysieke producten die kunnen worden aangekocht als voorbeeld, maar niet beperkt tot klankschalen.
e. Dienst: Iedere massage, cursus, workshop, training, ceremonie, (groeps)sessie die onder welke naam dan ook door Chillaxed wordt aangeboden. Binnen, buiten, fysiek, of online.
f. Kosten: De vergoeding die c.q. het geld dat de deelnemer aan Chillaxed verschuldigd is voor het deelnemen aan de gereserveerde dienst of het aangekochte product.
g. Hoedanigheid: Dit kan zowel op een fysieke locatie betekenen of online. Per dienst is op de website voor afname de hoedanigheid van dienstverlening beschreven.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende deelname door de deelnemer aan een dienst, of aankoop van een product bij Chillaxed.

 Artikel 2 – Terbeschikkingstelling Algemene Voorwaarden

Chillaxed geeft aan iedere deelnemer die individueel een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 van deze voorwaarden wenst te sluiten een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden. Wanneer een gezamenlijke overeenkomst voor meerdere deelnemers wordt aangegaan, ontvangt alleen het individu welke de overeenkomst namens de groep afsluit een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3 – Totstandkoming van overeenkomsten

 1. Een overeenkomst tot deelname aan een dienst tussen Chillaxed en een individuele deelnemer komt uitsluitend tot stand door reservering via de boekingsmodule op de website, of via email. Wanneer de reservering voltooid is en betaling van de kosten succesvol is, ontvangt de deelnemer een schriftelijke bevestiging van Chillaxed dat de deelnemer tot de dienst is toegelaten.
 2. Een door Chillaxed gedaan (openbaar) aanbod tot het inschrijven op een aangeboden dienst door middel van een advertentie, een folder, een zogenaamde ‘open dag’ of een aan een particulier gericht schrijven, kan alleen leiden tot een overeenkomst, indien aan het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is voldaan.
 3. Indien voor een groepsactiviteit zoals maar niet gelimiteerd tot, een workshop, klanksessie of ceremonie onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van Chillaxed, is Chillaxed gerechtigd om van het geven van de betreffende dienst af te zien, dan wel deze te combineren met een andere dienst of een dienst op een andere locatie fysiek of online. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de deelnemer. In geval de dienst niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk twee werkdagen voor de aanvang van de dienst plaats. Restitutie van betaling is alleen mogelijk, wanneer Chillaxed geen alternatief kan bieden aan de deelnemer.
 4. Indien Chillaxed kenbaar maakt een dienst met een andere dienst te combineren en/of deze in een andere hoedanigheid te geven, heeft de deelnemer het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling van Chillaxed door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst te ontbinden.
 5. Indien een dienst geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de overeenkomst verlengd door middel van de daartoe strekkende schriftelijke mededeling van Chillaxed als bedoeld in het derde lid van dit artikel, zodat de deelnemer op een andere datum kan deelnemen aan de gekozen dienst. Indien de deelnemer alsnog de dienst wil annuleren, is de deelnemer Chillaxed 50% van de overeengekomen kosten voor de dienst verschuldigd per deelnemer, per dienst.
 6. In het geval de overeenkomst tot stand is gekomen met tussenkomst van een derde partij, waarbij de derde partij niet overgaat tot uitbetaling van de overeenkomst, behoud Chillaxed het recht om de kosten van de overeenkomst te verhalen op de individuele deelnemer.

 Artikel 4 – Gevolgen van de overeenkomst

Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 (hierna te noemen: ‘de overeenkomst’) tot stand is gekomen gelden de volgende financiële rechten en verplichtingen per deelnemer en dienst:

 1. De deelnemer is aan Chillaxed verschuldigd de kosten als genoemd in of bij de overeenkomst, te voldoen op de wijze en de tijdstippen in of bij de overeenkomst genoemd.
 2. Na aanmelding is de aanmelding definitief, er geldt geen bedenktermijn.
 3. Indien de deelnemer de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat via de online omgeving van de deelnemer zelf ontbinden. Dit met inachtneming van het bepaalde sub 5 van dit artikel, 7 dagen voor de aanvang van de dienst zonder opgaaf van reden doen. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 7 dagen voor de aanvang van de dienst tot stand gekomen, is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.
 4. Indien de deelnemer de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub 5 van dit artikel, tot 3 dagen voor de aanvang van de dienst zonder opgaaf van reden doen door middel van de online omgeving van de deelnemer. De deelnemer is alsdan 50% van de kosten van de betreffende dienst verschuldigd voor administratie- en annuleringskosten. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 3 dagen voor de aanvang van de dienst tot stand gekomen, is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.
 5. Indien de deelnemer de overeenkomst wil ontbinden binnen een termijn korter dan 3 dagen voor het begin van de dienst of nadat de dienst is begonnen kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub 3 van dit artikel doen door middel van een email aan het adres van Chillaxed te Lelystad. De deelnemer is alsdan 100% van de kosten van de desbetreffende dienst verschuldigd.
 6. Indien de deelnemer door omstandigheden hem betreffende, waartoe te rekenen, maar niet daartoe beperkt, op medische gronden, niet in staat is de (gehele) dienst te volgen, is dat voor rekening en risico van de deelnemer.
 7. Indien de deelnemer verzuimt de onder sub 1, 2, 3 en 4 genoemde kosten van de dienst overeenkomstig het in of bij de overeenkomst bepaalde te voldoen, is de deelnemer zonder dat daartoe verdere ingebrekestelling vereist is een verhoging van € 25,- voor administratiekosten verschuldigd.
 8. Indien de deelnemer na een overschrijding van de geldende betalingstermijn voor de dienst kosten met meer dan 14 dagen, het openstaande bedrag alsmede de onder g genoemde verhoging voor administratiekosten niet heeft voldaan, is Chillaxed gerechtigd om, zonder dat daarvoor (verdere) ingebrekestelling vereist is:
  1. De deelnemer de toegang tot de dienst en de gebouwen te ontzeggen
  2. De overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de deelnemer te ontbinden
  3. Over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen, waartoe te rekenen gerechtelijke invordering. Indien Chillaxed gebruik maakt van een of meer van de in sub 8 genoemde bevoegdheden tast dit niet de vordering ter zake van de kosten aan. Indien Chillaxed overgaat tot het treffen van incasso maatregelen, zijn de kosten hiervan geheel voor rekening van de deelnemer, met een minimum van € 65
 9. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden is de deelnemer overeenkomstig het bepaalde in artikel 119, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek over achterstallige betalingen de wettelijke rente verschuldigd.
 10. Indien de deelnemer de aanmelding wil verplaatsen kan dit tot 2 dagen voor aanvangsdatum van de dienstdag. Wanneer dit binnen de termijn van 2 dagen is, valt dit onder de annuleringsvoorwaarden zoals genoemd hierboven.
 11. Wanneer in bijzondere gevallen restitutie mag plaats vinden, dan houdt Chillaxed een terugbetalingstermijn aan van maximaal 14 dagen.

Artikel 5 – Overige rechten en plichten van de deelnemer

Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de deelnemer verplicht:

 1. Tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de dienst en andere activiteiten in het kader van de dienst
 2. De voor de dienstbenodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door Chillaxed ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben
 3. Zich gedurende de dienst correct te gedragen en de andere deelnemers niet te hinderen
 4. Melding te maken van de aanwezigheid bij hem/ haar van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere deelnemers en/of eventuele proefpersonen. Of welke tot verstoring kan leiden voor de dienst. De bij sub 4 genoemde melding hoeft niet plaats te vinden met vermelding van de aard van de aandoening.

 

Artikel 6 – Overige rechten en plichten van Chillaxed

 1. Chillaxed bepaalt de plaats en tijd waarop de dienst wordt aangeboden. Chillaxed is bevoegd de plaats, hoedanigheid en de tijd te wijzigen. Chillaxed zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken.
 2. Chillaxed is bevoegd om een deelnemer (tijdelijk) de toegang tot c.q. deelname aan de dienst te ontzeggen indien:
  1. De deelnemer zich niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.4 gedraagt, er sprake is van een ziekte of aandoening die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere deelnemers of eventuele proefpersonen. Of welke tot verstoring kan leiden voor de dienst. 

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. De deelnemer is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de dienst af te nemen. Chillaxed aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De deelnemer vrijwaart Chillaxed voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, mededeelnemers.
 2. Chillaxed aanvaard generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelnemer of anderszins door de deelnemer meegebrachte materialen gedurende de dienst of anderszins verblijf van de deelnemer in de ruimte van Chillaxed.
 3. Chillaxed is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de deelnemer overkomt tijdens of in verband met het deelnemen aan een dienst tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Chillaxed of haar medewerkers.
 4. De deelnemer vrijwaart Chillaxed voor de aanspraken van derden ter zake van de in artikel 5 sub 4 bedoelde ziekte of aandoening.
 5. Chillaxed is niet aansprakelijk voor enig letsel, zowel psychisch als lichamelijk, dat de deelnemer overkomt tijdens of in verband met deelname aan de dienst.

 

Artikel 8 – Vertrouwelijkheid

Chillaxed zal ten aanzien van het gebruik van de haar in de dienst verstrekte of ter kennis gekomen vertrouwelijke informatie geheimhouding betracht.

 

Artikel 9 – Overige bepalingen

 1. Tegenover de deelnemer strekt de financiële administratie van Chillaxed, blijkens een door Chillaxed verstrekt uittreksel uit haar administratie tot volledig bewijs, behoudens door de deelnemer te leveren tegenbewijs.
 2. Indien een deelnemer meerdere diensten tegelijk afneemt, worden betalingen eerst toegerekend aan de diensten waarvoor eerder de overeenkomst werd gesloten.
 3. Het materiaal dat tijdens de dienst wordt uitgereikt aan de deelnemer, waarvoor het geld is betaald, mag door de deelnemer worden behouden, doch niet anders worden gebruikt dan voor persoonlijk gebruik. Het auteurs- en eigendomsrecht berust bij Chillaxed.

 

Artikel 10 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Chillaxed is te al en tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

Algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op: 28 juli 2023

Chillaxed

Adres

Kolkweg 20 04
8243PN Lelystad

Vragen | Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van de algemene voorwaarden? Stuur een mail naar info@chillaxed.nl of vul het contactformulier op de contactpagina in